Observatori
de Drets

L'OBSERVATORI

L’Observatori de Drets en Salut Mental (ODSaM) és un espai d’informació crític i dinàmic, dedicat a fer un seguiment de les diferents polítiques i normatives que afecten de forma particular els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric i el seu entorn.

El nostre objectiu és vetllar perquè es satisfacin els estàndards de drets humans previstos a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

ACTIVITATS DE L'ODSaM

Logotip de la Federació VEUS

Sistema d’Informació i Denúncia Social

L’Observatori és un instrument eficaç d’informació per a que els ciutadans puguin conèixer l’evolució dels drets de les persones amb problemes de salut mental i per a donar veu al col·lectiu en primera persona i a tots aquells qui vulguin posar de manifestar i denunciar situacions d’abusos i discriminació a les persones amb un diagnòstic psiquiàtric.

Considerant que els mecanismes de queixa són procediments bàsics per garantir la protecció dels drets de les persones, l’ODSaM treballa també per a fer visibles aquelles institucions i mecanismes existents actualment a Catalunya a on dirigir-se per a interposar queixes o per a informar-se sobre procediments de denúncia. Així, us informarem sobre els diversos mitjans de reclamació existents per a garantir la restitució dels drets vulnerats.

Recollim les vulneracions de drets en salut mental i les elevem a les institucions

Generació de Coneixement

L’ODSaM elabora documents tècnic-científics i informes per a contribuir al debat global i plural sobre les qüestions al voltant del reconeixement i respecte  pels drets de les persones amb un diagnostic psiquiàtric.

Aquests documents reflecteixen la posició consensuada dels membres del col·lectiu representat així com de diferents experts en les matèries tractades, i es publiquen per a la seva difusió entre la comunitat interessada, així com per servir d’element informador per a futures polítiques i legislacions.

L’ODSaM fomenta la generació de coneixement des de l’experiència en primera persona per a contrarrestar l’hegemonia epistemològica que domina la pràctica assistencial des del discurs reduccionista.

Orientació Jurídica

LLUITA PELS TEUS DRETS
SOL·LICITA ASSESSORAMENT

Litigació Estratègica

La Federació Veus, a petició de l’ODSaM, participa i formula al·legacions en qualitat d’amicus curiae (amic del Tribunal) davant del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquells casos on s’hagi produït una vulneració dels drets humans d’un ciutadà per raó de la seva discapacitat psicosocial per part d’una Administració Pública.

La defensa dels drets als tribunals és l’últim recurs del que disposem els ciutadans per a satisfer els nostres drets, però també el més lent i costós. És per això que des de l’ODSaM promovem l’ús d’altres mitjans de resolució de conflicte, però entenem que, en ocasions, per a una reparació efectiva dels drets s’ha d’accedir als tribunals. Així, donem suport a aquells casos que, per les seves característiques, es considerin estratègics perquè poden servir per a crear precedents judicials i promoure el canvi de normatives i pràctiques.

GUIES DE DRETS I
DOCUMENTS

Guies de Drets

GUIA DE DRETS EN SALUT MENTAL
No hi ha recuperació sense drets

CAIXA D'EINES DE DRETS
Per a professionals de la salut mental

CONTENCIONS 0
Estratègies per a l'erradicació de l'ús de contencions en els serveis i dispositius de salut mental

MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN
Hacia una atención en Salud Mental basada en derechos
/versión alumnado y versión profesorado/

Infografies i Vídeos Explicatius

PRESENTACIÓ
Manel Atserias, creador de les infografies
de la Federació VEUS

INFOGRAFIA
Drets Humans en Salut Mental

INFOGRAFIA
Internament Involuntari

INFOGRAFIA
Contencions

INFOGRAFIA
Mesures de Suport
a la Capacitat Jurídica

Posicionament VEUS sobre els Ingressos Involuntaris

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona (Federació VEUS) ha manifestat, en nombroses ocasions, que les mesures involuntàries ―internaments involuntaris i tractaments forçosos― són contràries als estàndards internacionals dels Drets Humans (en concret, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat).

Així ho vàrem manifestar en l’opinió que vàrem publicar des de la Federació VEUS a propòsit de la Consulta Pública sobre la reforma de la legislació civil i processal en matèria de discapacitat:

Considerem que l’entrada en vigor del Conveni a l’ordenament jurídic espanyol ha canviat clarament el model de substitució en l’adopció de decisions per un model d’assistència per a la presa de decisions. Per tant, determinades institucions tradicionalment arrelades en la nostra cultura jurídica, com la incapacitació (o modificació de la capacitat d’obrar) i l’internament forçós (o internament no voluntari per raó de trastorn psíquic, seguint la terminologia formal de l’article 763 LEC) i els tractaments involuntaris (contenció mecànica, entre d’altres) ja no responen al paradigma de la voluntat i les preferències ni al principi de respecte a la dignitat i l’autonomia.

Logotip de la Federació VEUS

Federació VEUS

El resultat de la reforma legislativa que es volia dur a terme fa tres anys ha estat la Llei estatal 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica (en endavant, Llei 8/2021), la qual, va entrar en vigor el passat 3 de setembre de 2021.

D’acord amb les nostres peticions, la Llei 8/2021 suposa un avenç pel que fa a la garantia dels drets de les persones amb discapacitat. Entre d’altres qüestions:

  • Posa fi al sistema basat en la substitució en la presa de les decisions que afecten a les persones amb persones amb discapacitat (model mèdic o assistencial) i implementa un model basat en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat (model social, basat en els drets humans).
  • Suprimeix la tutela i la pàtria potestat prorrogada i rehabilitada per unes mesures de suports.
  • Substitueix el procediment de modificació de la capacitat per un procediment de provisió de suports.

No obstant això, les mesures involuntàries segueixen aplicant-se en el nostre país. En aquest sentit, des de l’Observatori de Drets en Salut Mental de la Federació VEUS, hem preparat aquesta infografia per explicar-vos quines són les garanties i els drets que s’han de complir, en tot cas, quan una persona és internada en un centre psiquiàtric en contra de la seva voluntat. En particular, ens referim en aquells casos en què s’ha practicat un internament involuntari urgent per raó de trastorn psíquic (art. 763 Llei d’Enjudiciament Civil i arts. 212-4 a 212-6 Codi Civil de Catalunya).

QUALITY
RIGHTS

Què és la iniciativa Quality Rights de l'OMS

La iniciativa Quality Rights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva. Amb un enfocament participatiu, persegueix els objectius següents:

Accés a la plataforma de formació de l'OMS

Plataforma de formació OMS

La formació virtual de l’OMS en Quality Rights ha estat desenvolupada per a una àmplia varietat de grups: per als qui participen en la presa de decisions sobre la prestació de serveis de salut mental, per a aquells que proporcionen atenció en salut mental i suport psicosocial, i per a persones que han rebut o estan rebent suport per a la salut mental.

Amb la col.laboració de:

Amb el suport financer de:

Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS

+34 654 825 217

info@federacioveus.org

Desplaça cap amunt