Suport entre Iguals

SUPORT ENTRE IGUALS

Logotip de la Federació VEUS

Què és el suport entre iguals i a qui va dirigit

El Suport Entre Iguals en salut mental és basa en el fet de que les persones que han passat per una experiència de salut mental s’ofereixen per donar suport i orientació a altres persones que estan passant per una situació similar. Es tracta de persones que han viscut en primera persona experiències relacionades amb la salut mental que, un cop formades i exercitades, s’ofereixen per a acompanyar a altres per a desenvolupar relacions mútues d’enfortiment i compartir experiències personals de recuperació de manera que donin esperança i ofereixin acompanyament i suport com a iguals.

Aquesta és una fórmula basada en l’empatia i la comprensió mútua que pot ser molt efectiva per a moltes persones i que per a la posada en pràctica d’aquest nou model d’atenció és necessari el reconeixement dels drets dels usuaris, de la seva autonomia i la seva necessària participació en el procés de recuperació, dins i fora del circuit assistencial. Aquest model, a part dels evidents beneficis en termes econòmics d’estalvi, promou valors que asseguren la sostenibilitat del sistema de salut mental, dotant d’eines no només a les persones que s’enfronten a un diagnòstic, sinó també a les seves famílies i als professionals encarregats de les seves cures.

El Suport Entre Iguals en salut mental està dirigit a totes les persones que estan passant per una situació de salut mental difícil i que necessiten suport i ajuda per superar-la. També està dirigit a persones que són amics o familiars de persones que estan passant per una situació de salut mental difícil i que volen aprendre a donar suport i ajudar a les persones estimades en aquesta situació.

Quins són els principis del suport entre iguals

El Suport Entre Iguals en salut mental es basa en diversos principis que són clau per al seu èxit:

Les persones que participen en el programa són capaces de posar-se en la pell d’altres persones que estan passant per situacions similars, i poden oferir un suport basat en la comprensió i la simpatia.

Els participants en el programa estan compromesos a mantenir la confidencialitat de tot el que es comparteix en el grup, per assegurar que tothom se senti segur per compartir les seves experiències.

El programa promou l’autonomia de les persones que hi participen, donant suport a la seva capacitat per prendre decisions informades sobre la seva salut mental.

El programa fomenta la idea que tothom té alguna cosa per oferir i per aprendre, i que el suport i la ajuda mútuament beneficien a tothom.

El programa promou l’esperança i l’optimisme, i ajuda a les persones a veure que hi ha una llum al final del túnel i que poden superar les seves dificultats de salut mental.

Com s’executen els projectes de suport entre iguals

Amb la nostra participació, els tècnics de la Federació VEUS, garantim els mitjans per poder acompanyar i donar el suport necessari a cada un dels Tècnics en Suport Entre Iguals en l’exercici de la seves tasques amb l’objectiu de garantir aquest suport i seguiment en totes les dimensions possibles i necessàries:

 • Definició del rol

  Definim amb detall la feina del nostre Tècnic en Suport Entre Iguals de manera que quedin clar el rol i els límits tot assegurant que aquests reflecteixin els valors i els principis del suport entre iguals. Cal assegurar que l’experiència viscuda pel Tècnics en Suport Entre Iguals sigui rellevant i s’ajusti al col·lectiu amb el que treballarà i a l’hora vetllar per a que el rol definit compleixi el seu propòsit.

 • Acompanyament

  Acompanyem al Tècnic en Suport Entre Iguals durant tot el procés de selecció amb l’objectiu d’assegurar el seu enteniment i oferir-li suport en cas de necessitar-ho.

 • Integració a l'equip

  Treballem per a que la figura del Tècnic en Suport Entre Iguals i el suport entre iguals siguin coneguts per part de l’equip que acollirà al Tècnic en Suport Entre Iguals de manera que l’encaix en el grup de treball es pugui fer de la manera més senzilla. Cal gestionar qualsevol dificultat que pugui aparèixer en aquest sentit i part important de la tasca consisteix en oferir els recursos necessaris per a poder informar a la resta de l’equip dels principis i els valors del suport entre iguals.

 • Formació

  Oferim la capacitació i formació necessària per a que el Tècnic en Suport Entre Iguals pugui exercir el rol definit i les tasques associades. Fomentem espais de coneixement compartit amb altres Tècnics en Suport Entre Iguals com a una eina bàsica que executem de manera continua. Al mateix temps, acompanyem al Tècnic en Suport Entre Iguals per a que pugui desenvolupar i ampliar les seves capacitats i habilitats com a part de la seva progressió laboral.

 • Supervisió

  Oferim una supervisió continua de la feina del Tècnic en Suport Entre Iguals implementant els mecanismes de monitorització i seguiment necessaris per a garantir el benestar del Tècnic en Suport Entre Iguals tot identificat possibles punts de dificultats en l’exercici de la seva feina.

 • Seguiment i suport

  Realitzem una feina continua amb el Tècnic en Suport Entre Iguals per a focalitzar la seva tasca cap als principis i valors del suport entre iguals sense perdre la importància de la seva autocura i la gestió del seu benestar i de qualsevol necessitat emocional que pugui tenir.

Com es formen els tècnics en suport entre iguals

Els Tècnics en Suport Entre Iguals reben una formació complementària a la seva experiència que els capacita per dur a terme intervencions autònomes o de col·laboració amb els equips assistencials. La formació es basa en la sistematització d’experiències pròpies i articula els coneixements teòrics amb les experiències en primera persona, tenint present les actituds, les habilitats i els coneixements necessaris per exercir el suport entre iguals (Programa Suport Entre Iguals a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2017).

Aquest 2023 s’està realitzant la 5ª edició del curs de formació de Tècnics en Suport Entre Iguals. Es tracta d’un curs eminentment pràctic format per un total de 75 hores lectives i de 120 hores de pràctiques a on apliquem la pedagogia inversa (Flipped Classroom) participativa a on els participants reben uns conceptes basics i uns objectius d’aprenentatge per desenvolupar de manera que aquests arriben a ells de forma activa i amb activitats participatives des de la reflexió, l’experiència, la simulació, l’avaluació de cassos i la pràctica real.

Es tracta d’un aprenentatge social i col·laboratiu a on la interacció dels participants creix a través dels debats i les activitats en grup a l’aula. Aprenen uns dels altres quan es comenten dubtes o reflexions sobre l’après. Els participants s’ajuden mútuament i no sols confien en el facilitador com a únic difusor de coneixement sinó que també ho fan en els seus companys. Així doncs, el procés d’aprenentatge és múltiple i no pas bidireccional. Es tracta d’un procés més horitzontal en el qual els propis participants poden nodrir-se de les opinions o resultats d’altres participants. L’efecte grup aporta una ampliació dels coneixements compartits i així, de forma continuada, els participants van adquirint conscientment les habilitats pròpies per exercir de forma eficaç els principis de la recuperació i el suport entre iguals.

El temari del curs fa l’abordatge de manera transversal d’aspectes com ara:

 • Valors i Metodologia: Canvi de Paradigma. Valors, Motivació Individual i Creació de l’Ambient de Treball.
 • La Recuperació: Precedents i Principis – L’Estigma i l’Autoestigma. La Discriminació. Els Moviments Associatius.
 • La Recuperació: Un Procés Individual – L’Autodeterminació i l’Apoderament. La Utilitat de la Pròpia Història de Vida i de Recuperació.
 • El Suport Entre Iguals: Relació amb la Recuperació – Què És i Què No És Suport Entre Iguals. La Voluntarietat en La Relació. Tipus de Suport Entre Iguals.
 • El Suport Entre Iguals: Precedents – L’Acompanyament Els Grups de Voluntaris per l’Acompanyament i els Grups d’Ajuda Mutua.
 • Ús del Llenguatge i la Comunicació – Assertivitat, Empatia i Escolta Activa.
 • La Família com a Grup de Suport – La Família Com a Element Actiu d’Acompanyament.
 • El Suport Entre Iguals en Entorns Infanto Juvenils.
 • Drets i Ciutadania – Discriminació, Drets Humans i Legislació.
 • Ús de l’Experiència i l’Autoconeixement – La Història de Vida i les Eines Pròpies.
 • Risc i Els Límits – Prevenció del Suïcidi. Principis Ètics. Confidencialitat.
 • L’Autogestió i l’Autocura – Prevenció de Recaigudes i d’Estrès. Cures Generals i Medicació.
 • El Final de la Relació Entre Iguals – Eines de Planificació del Benestar.

MODEL DE RECUPERACIÓ

Com es vincula el suport entre iguals i el model de recuperació en salut mental

El Suport Entre Iguals i el Model de Recuperació en Salut Mental estan estretament relacionats. El Model de Recuperació en Salut Mental posa èmfasi en la importància de l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental, la seva autonomia i la seva capacitat per liderar el seu propi procés de recuperació. El Suport Entre Iguals en salut mental comparteix aquest mateix enfocament, i ofereix un entorn de suport basat en l’empatia, la confiança i la comprensió mútua.

El Suport Entre Iguals com a sistema focalitzat en donar i rebre ajuda basada en els principis fonamentals del respecte, la responsabilitat i l’acord mutu (Mead, 2003) esdevé un element clau en el camí de la recuperació en salut mental. Aquestes pràctiques es basen en el model d’Enfocament Vers la Recuperació (Anthony, 1993. Davidson, 2016) que suposa una reforma del model assistencial en salut mental a bona part del món desenvolupat.

El Suport Entre Iguals en salut mental ajuda les persones a sentir-se menys soles i a compartir les seves experiències amb altres persones que han passat per situacions similars. A través del suport mutu, les persones poden veure que és possible recuperar-se de problemes de salut mental, i que hi ha altres persones que han aconseguit la recuperació. Això pot ajudar a les persones a veure que la seva situació no és permanent i que poden tenir un futur millor.

El Suport Entre Iguals en salut mental és doncs un exemple concret del Model de Recuperació en Salut Mental, en què les persones amb problemes de salut mental tenen la capacitat de liderar el seu propi procés de recuperació, amb l’ajuda i el suport de les persones que han passat per situacions similars.

Quina relació hi ha entre suport mutu, el projecte de vida i l'esperança

El Suport Mutu, el Projecte de Vida i l’Esperança estan estretament relacionats, i són components clau del Model de Recuperació en Salut Mental.

El Suport Mutu és una eina que les persones amb problemes de salut mental poden utilitzar per connectar amb altres persones que han passat per situacions similars i compartir les seves experiències. A través del suport mutu, les persones poden sentir-se menys soles, experimentar un sentit de pertinença, i trobar noves maneres d’afrontar els seus desafiaments.

El Projecte de Vida és una eina que ajuda les persones a establir metes i objectius per a si mateixes. És important per a les persones amb problemes de salut mental que estiguin al control de les seves vides i que tinguin un propòsit clar. A través del Projecte de Vida, les persones poden identificar les seves fortaleses, definir els seus valors, i establir objectius realistes que els ajudin a avançar cap a una vida satisfactòria.

L’Esperança és la creença que el futur serà millor que el passat i el present, i és un element clau del Model de Recuperació en Salut Mental. És important que les persones amb problemes de salut mental mantinguin l’esperança perquè els ajuda a veure que hi ha un futur millor i que la recuperació és possible.

Així doncs, Suport Mutu, Projecte de Vida i Esperança són elements interrelacionats del Model de Recuperació en Salut Mental. El Suport Mutu ajuda les persones a connectar amb altres persones que han passat per situacions similars i a sentir-se menys soles. El Projecte de Vida ajuda les persones a establir metes i objectius per a si mateixes, mentre que l’Esperança és la creença que el futur serà millor i que la recuperació és possible. Tots tres elements són importants per ajudar les persones a afrontar i superar els seus problemes de salut mental.

Quines evidències hi ha de que el suport entre iguals ajuda a la gent amb problemes de salut mental

Hi ha evidències sòlides que el Suport Entre Iguals en salut mental ajuda a les persones amb problemes de salut mental. Algunes d’aquestes evidències més rellevants són:

 • Millora el benestar emocional

  El Suport Entre Iguals en salut mental pot ajudar a reduir la depressió, l'ansietat i altres problemes emocionals. Un estudi va mostrar que les persones que van participar en grups de suport tenien una millora significativa en el benestar emocional després de 12 setmanes.

 • Millora la qualitat de vida

  El Suport Entre Iguals també pot millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental. Un estudi va trobar que les persones que van participar en grups de suport van informar d'una millora en la qualitat de vida després de 6 mesos.

 • Millora l'autoestima i la confiança

  El Suport Entre Iguals en salut mental pot ajudar a augmentar l'autoestima i la confiança de les persones amb problemes de salut mental. Un estudi va mostrar que les persones que van participar en grups de suport van informar d'una millora en la seva autoestima i confiança després de 6 mesos.

 • Millora l’adherència al tractament

  El Suport Entre Iguals també pot millorar l’adherència al tractament. Un estudi va mostrar que les persones que van participar en grups de suport van ser més propenses a continuar amb el seu tractament després de 12 setmanes.

Què pensa el model biomèdic en salut mental del suport entre iguals

No obstant això, en els últims anys, hi ha hagut un augment en la comprensió i l’acceptació del suport entre iguals com a complement a les intervencions clíniques en salut mental. Cada vegada hi ha més evidència de l’eficàcia del suport entre iguals per a millorar la salut mental i el benestar de les persones que viuen amb trastorns mentals.

Com ajuda el suport entre iguals en la lluita contra l'estigma en salut mental

El Suport Entre Iguals en salut mental ajuda a lluitar contra l’estigma en salut mental de diverses maneres.

Quin és l’estat actual del suport entre iguals a Catalunya

A finals de desembre del 2019 es va presentar el document “Programa de Suport Entre Iguals a Catalunya” (Consell Assessor en Salut Mental i Addiccions, Gener 2018) editat pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Direcció General de Planificació en Salut que s’emmarcava dins les Estratègies 2017-2020 dictades pel Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

Citant el document, s’assenyalava com el Pla de Salut de Catalunya per al període 2016-2020 (DGPS, 2016) tenia com a fita aconseguir un sistema sanitari centrat en la persona: públic, universal i just, promovent la participació en el disseny i en el desenvolupament de polítiques públiques.

A l’hora apostava per l’adaptació dels serveis a les necessitats de les persones i la implicació en la cura del seu benestar i de la seva salut, i l’identificava com a un repte en l’àmbit internacional que comportava un gir en l’orientació del model d’atenció posant la persona com a nucli del sistema tot prenen el respecte per la dignitat i l’autonomia com a pilars ètics fonamentals. Així doncs, les estratègies que marcava el document estaven del tot alineades amb les polítiques internacionals: The European Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO, 2015) de l’oficina de l’OMS d’Europa i The Joint Action for Mental Health and Well-being (JA MH-WB) de la Unió Europea.

 • Apostar pel desplegament d’un model d’atenció comunitària, orientat a la recuperació de la persona i a la seva inserció social i laboral. Posant èmfasi en el desplegament dels serveis comunitaris i en la participació activa de les persones afectades, les famílies i les organitzacions que els representen.
 • Millorar les pràctiques assistencials en relació amb els drets de les persones i potenciar noves capacitats de participació i d’apoderament de les usuàries dels serveis.
 • Dissenyar i implementar experiències de suport entre iguals a Catalunya, des d’una governança compartida entre els professionals, les entitats proveïdores, els moviments en primera persona i l’Administració.

El Programa Suport entre Iguals a Catalunya estava recollit dintre dels objectius del Pla de Salut 2016-20, el Pla Integral i el Pla Director de Salut Mental i Addiccions 2017-2020 de Catalunya. Actualment és una de les accions que faciliten els objectius encarregats pel Parlament de Catalunya i l’actual Pla de Govern al Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya. La implementació del Programa Suport entre Iguals a Catalunya està alineada amb les polítiques públiques del European Mental Health Action Plan 2013-2030, del Joint Action for Mental Health and Well-being (JA MH-WB) de la Unió Europea i, a més, actualment és un dels requisits i objectius de la WHO Quality Rights Initiative.

Amb la convicció de totes les parts a dotar-se d’un programa de suport entre iguals a Catalunya, el Pla Director de Salut Mental i Addiccions i el seu Consell Assessor junt amb les associacions de persones amb experiència pròpia liderades per la Federació VEUS van elaborar de forma participativa i consensuada el Programa Suport entre Iguals a Catalunya i es van desenvolupar diferents experiències abans detallades i culminades satisfactòriament.

El Programa Suport entre Iguals a Catalunya està basat en els models d’atenció comunitària i de recuperació, en què les persones que tenen experiència de patiment psíquic poden intervenir aportant la seva experiència vital en l’assistència a altres persones amb problemes de salut mental, acompanyant-les en el seu procés dins la xarxa de salut mental i donant suport als equips professionals de salut i a les famílies.

El Parlament de Catalunya i el Govern han promogut el Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya com una iniciativa participativa per millorar la salut mental a Catalunya, exercir el rol d’impuls i lideratge de l’abordatge integral i coordinat de les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el benestar emocional entre els departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats socials, alinear les polítiques públiques del govern en salut mental amb les estratègies d’organismes internacionals i, específicament, garantir la vinculació i arrelament de la persona al territori per a viure una plena recuperació i inclusió social i laboral i educativa, impulsar l’emancipació i participació de les persones amb trastorns mentals i discapacitats psicosocials en la promoció, les polítiques, la planificació, la legislació, la prestació de serveis, el seguiment, la recerca i l’avaluació en matèria de salut mental.

El Govern de Catalunya i el Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya consideren el Programa Suport entre Iguals a Catalunya com una eina essencial en l’avanç de l’emancipació i participació de les persones amb experiència de patiment psíquic en Catalunya. Federació VEUS lidera el Grup Promotor per al Programa Suport entre Iguals a Catalunya.

EXPERIÈNCIES
DE SUPORT ENTRE IGUALS

Quines experiències s’han dut a terme a Catalunya

Els darrers anys han estat moltes les experiències i els projectes executats des de la Federació VEUS. Aquestes experiències representen la continuïtat del projecte dut a terme durant l’any 2017 per la Federació VEUS en referència a la formació de Tècnics en Suport Entre Iguals en el moviment associatiu entorn de la salut mental. Gràcies a les diverses fonts de finançament i el treball de voluntaris i tècnics de la Federació VEUS s’han aconseguit articular propostes tant en espais institucionals com de base associativa que ens permeten fer un pas endavant en la implementació del Suport Entre Iguals. Per a aconseguir aquests objectius resulta imprescindible una vinculació amb el sistema sanitari, així com el treball en xarxa amb altres entitats de l’àmbit de la salut mental. Per això, encara que aquest projecte ha començat en l’àmbit associatiu, la finalitat última d’aquest projecte de la Federació VEUS és la incorporació dins del sistema sanitari de la figura del Tècnic en Suport Entre Iguals.

Experiències 2019-2020
 • Sant Joan de Déu. Vilanova. CSMA. Programa FACT El Garraf (Equip Assertiu Comunitari Flexible).
 • Sant Joan de Déu. Vilanova. Centre de Rehabilitació Comunitària. Grup d’Ajuda Mútua.
 • Sant Joan de Déu. Unitat Terapèutica Els Til·lers. Programa La Meva Llar.
Experiències 2021
 • Sant Pere Claver. Fundació Serveis Sanitaris. Programa de Seguiment Individualitzat (PSI).
 • Sant Pere Claver. Fundació Serveis Socials. Centre Residencial d’Inserció Calç Muns.
 • Associació Centre Higiene Mental Nou Barris. Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI).
 • Fundació Sanitària Mollet. Salut Mental i Addiccions. Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica i Atenció Domiciliària.
 • Sant Pere Claver. Fundació Serveis Socials. Club Social Ments Obertes. Club Social Ments Obertes.
 • Sant Pere Claver. Fundació Serveis Socials. Serveis de Suport a la Vida Independent. Punt de Trobada.
 • Suport Emocional Pas a pas. Taller de Recuperació. Taller de Suport Emocional Dones.
 • Fundació Els 3 Turons. Servei de Rehabilitació Laboral per a Joves. Programa de Millora de la Funcionalitat.
Experiències 2022
 • Hospital Clínic. Hospital de Dia de Psiquiatria i Psicologia Infanto Juvenil. Joves de 12 a 17 anys.
 • Associació Nou Barris. Barcelona. CSMA Nou Barris Nord CSMA Nou Barris Sud, Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI) i Pla de Serveis Individualitzats (PSI).
 • Institut Pere Mata. Servei de Rehabilitació Comunitària de Tarragona.
 • Fundació Els 3 Turons. Servei de Rehabilitació Comunitària de Horta Guinardó.
 • Sant Pere Claver. Fundació Serveis Socials. Casa Jove de la Marina. Hospital de Dia per a Adolescents.
Experiències 2023
 • Hospital Clínic. Hospital de Dia de Psiquiatria i Psicologia Infanto Juvenil. Joves de 12 a 17 anys.
 • Associació Nou Barris. Barcelona. CSMA Nou Barris Nord CSMA Nou Barris Sud, Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI) i Pla de Serveis Individualitzats (PSI).
 • Centre de Psicoteràpia de Barcelona (CPB). Unitat Funcional d’Habitatge. Servei de rehabilitació especialitzat en habitatge i disseny d’itineraris de vida autònoma i independent.
 • Hospital del Mar. Unitat d’Hospitalització d’Aguts.
 • Centre Dr. Emili Mira. Unitat d’Hospitalització d’Aguts.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Unitats Funcionals de Recuperació i Projecte de Vida a Reus, Sant Boi, Badalona, Martorell i Cornella.

VÍDEOS:
SUPORT ENTRE IGUALS

El Cafè del TeAM (Testimonis) - ASSOCIACIÓ EMILIA

Espai online de suport mutu

Grups d'Ajuda Mútua (GAM'S) - ASSOCIACIÓ EMILIA

Espai online de suport mutu

FORMULARI DE CONTACTE

Suport entre Iguals
El Responsable del tractament de les dades personals recollides a FEDERACIOVEUS.ORG és FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT MENTAL EN 1ª PERSONA – VEUS. Els formularis de contacte de la web recopilen informació com nom i cognoms, i adreça de correu electrònic. Les dades personals es capturen quan l'usuari envia un formulari de contacte i aquestes dades es conserven durant sis mesos amb finalitat de servei al client, però no s'utilitza la informació enviada a través d'elles amb finalitats de màrqueting. L'usuari pot accedir, rectificar o suprimir les dades així com exercir altres drets, tal com s'explica a la Política de Privacitat d'aquest lloc web.

Amb la col.laboració de:

Amb el suport financer de:

Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS

+34 654 825 217

info@federacioveus.org

Desplaça cap amunt